09/2009 Yo Peng Z Yuen Fang Lai (Friends Visiting from Afar) - QueenSJ